1. Alle overeengekomen diensten en prestaties zijn onderworpen aan de voorwaarden, hierna bepaald.
 2. Indien er geen andere afspraken bestaan, zijn alle facturen betaalbaar bij aflevering van het afgewerkte product of na het presteren van omschreven diensten.
 3. Indien het factuurbedrag dat men verschuldigd is niet betaald is op de vervaldag, loopt er van rechtswege, zonder aangetekende ingebrekestelling, vanaf de factuurdatum nalatigheidsinteresten gelijk met de wettelijke intrestvoet. Elke begonnen maand zal gerekend worden als een volledige maand. Bijkomend wordt het factuurbedrag verhoogd met 10%.
 4. Bij wan- of niet-betaling op de vervaldag heeft ‘Red Bonsai vof’ het recht eventueel verder werk te staken.
 5. Eventuele parkeer en/of tolgelden worden als extra kost bijgerekend.
 6. Bij een éénzijdige vroegtijdige verbreking door de cliënt zullen alle gepresteerde werken en gemaakte kosten worden aangerekend. Mocht dit gebeuren binnen een termijn van 14 dagen voor de afgesproken afleverdatum is er een minimum van 1/3 van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
 7. Bij klachten over de afgeleverde werken of prestaties moeten deze op straffe van verval binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht. Na deze periode worden de facturen aanzien als aanvaard zonder voorbehoud.
 8. Alle diensten worden beschouwd als prestatieleveringen.
  1. Beeldmateriaal en/of foto’s zullen door ‘Red Bonsai vof’ worden gemonteerd en/of bewerkt volgens ons eigen inzicht, wel met de wensen van de klant vooropgesteld.
  2. Websites en applicaties zullen aan de hand van een op voorhand ontworpen plan worden gevolgd. De uiteindelijke resultaten kunnen afwijken van het originele plan.
 9. Een schadevergoeding en/of terugbetaling door onvoorziene omstandigheden is niet mogelijk en hiervoor kan ‘Red Bonsai vof’ alsook medewerkers (cameramannen, fotografen,..) niet aansprakelijk gesteld worden. Enkele omstandigheden, maar niet beperkend tot: technische redenen, stroompanne, beschadigde bestanden, verlies van bestanden, slechte weersomstandigheden, verkeersproblemen (file, ongeval),…
 10. De vooraf bepaalde deadline zal worden gehanteerd, maar deze deadline is nooit bindend. Een eventuele vertraging geeft de cliënt nooit het recht op een schadevergoeding of annulatie.
 11. Alle bijkomstige verplichtingen vallen volledig ten laste van de cliënt. bv: SABAM
 12. Alle producties vallen onder auteursrecht.
  1. De vermogensrechten zullen altijd bij ‘Red Bonsai vof’ blijven als er geen andere afspraken gemaakt zijn. Medewerkers staan automatisch hun vermogensrechten af aan ‘Red Bonsai vof’.
  2. De morele rechten omvatten het divulgatierecht, het vaderschapsrecht en het recht op eerbied. Deze kunnen nooit overgezet worden naar de cliënt.
 13. Afgeleverde producten worden niet teruggenomen of terugbetaald.
 14. Het logo van ‘Red Bonsai vof’ kan op alle producties, foto’s, producten,.. getoond worden.
 15. De basisopnames en/of foto’s die gemaakt werden door ‘Red Bonsai vof’ zullen slechts gedurende 30 dagen bewaard worden na aflevering van het eindproduct tenzij hierrond andere afspraken werden gemaakt. Andere afspraken zullen schriftelijk moeten worden gemeld en hiervoor zal een vergoeding in rekening worden gebracht. De basisopnames en/of foto’s blijven altijd eigendom van ‘Red Bonsai vof’ en zij hebben vrijblijvend de keuze om deze te leveren aan de cliënt.